TARAFLAR VE KONU

1.1. Mekanguru Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("SÖZLEŞME"), Mekanguru.com ("Mekanguru") ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de "KULLANICI" ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) Mekanguru'nın Mekanguru portalinin ("Mekanguru"), KULLANICI'nınMekanguru üyesi olması, Mekanguru giriş şifresine sahip olması şartlarıyla, KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.

SÖZLEŞME'de Mekanguru ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

Şüpheye mahal bırakılmaksızın, Mekanguru tarafından, tamamen Mekanguru'nın kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.

1.2. Mekanguru içerik hizmeti, Mekanguru tarafından KULLANICI'ya sunulan ve KULLANICI'nın Mekanguru tarafından belirlenen bir ücret karşılığında televizyon kanalları, isteğe bağlı video, çeşitli görsel ve işitsel içerikler, interaktif hizmetler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Mekanguru teknolojisi kapsamında sunulabilecek diğer hizmetlerden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarı üzerinden faydalanmasını amaçlamaktadır.

1.3. KULLANICI, Mekanguru sitesinden kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra "Mekanguru Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" maddesini işaretleyip "Onaylayın" düğmesini tıklaması ile kabul beyanının Mekanguru kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME'nin altında yer alan "Mekanguru Portali Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" butonunu tıklaması ile işbu SÖZLEŞME'nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME'nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, Mekanguru'yı kullanamayacaktır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

UYGUN KULLANIM

2.1. KULLANICI, Mekanguru'yı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

2.2. KULLANICI, kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu bir şifreye ve bir kullanıcı adına sahip olacaktır. KULLANICI, şifresini değiştirmek istediği takdirde, şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile KULLANICI'nın sorumluluğunda olmak üzere dilediği zamanda değiştirebilecektir. KULLANICI, şifresini kaybetmesi ya da 3.kişilerce öğrenilmesi durumlarında konuyu derhal Mekanguru'e bildirilip yeni şifre temin edilmedikçe, şifre ile yapılan işlemlerden gerek Mekanguru'ya gerek 3. kişilere karşı kendisinin sorumlu olacağını, Mekanguru'nun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. KULLANICI, dahil olduğu Mekanguru hizmetlerine, Mekanguru'nun bildirdiği web adreslerinden ulaşabileceği gibi, verilen linke tıklayarak Mekanguru tarafından geliştirilen yazılımı bilgisayarına yüklemek ve dilediğinde internet bağlantısı bulunan bilgisayarındaki bu programı açmak suretiyle ulaşabilecektir. Mekanguru, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

2.4. KULLANICI, Mekanguru'nun veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, Mekanguru'yu bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Mekanguru hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Mekanguru'nun yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz.Mekanguru'un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

2.5. KULLANICI'nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi KULLANICI'ya özeldir ve bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz.

2.6. KULLANICI, Mekanguru hizmetlerinden faydalanabilmek için, kayıt formunu doğru olarak doldurmayı ve seçtiği içerik hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi ve kendisine verilen kullanıcı adını ve şifresini girerek, Mekanguru'nın sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. KULLANICI, Mekanguru tarafından sunulan Mekanguru hizmetlerini ilgili web sitesinde belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda Mekanguru'dan herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. KULLANICI, Mekanguru'yu hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya Mekanguru'e ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. Mekanguru, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. KULLANICI'nınMekanguru hizmetini alabilmesi için öncelikle genişbant internet bağlantı hizmetlerinden (ADSL, VDSL2, METROETHERNET, G.SHDSL) en az birine sahip olması gerekmektedir. Aksi halde bu hizmetten yararlanamaz.

KULLANICI, kota limitli bir internet bağlantı noktasından bağlanarak Mekanguru hizmetinden yararlanması halinde, diğer benzer internet hizmetlerinde olduğu gibi kota limitinden kullanılacağı konusunda bilgilendirildiğini, bu sebeple oluşabilecek kota aşımından Mekanguru'nun sorumlu olmadığını kabul, beyan ve tahhüt eder.

3.2. KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde Mekanguru'nun her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve Mekanguru'den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

3.2.1. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI'nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

3.2.2. Elektronik Program Rehberinde ("EPR")'de içeriğe ilişkin sağlanan bilgideki eksiklik ve hatalar, yayın akışındaki değişiklikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek hata ve uyumsuzluklar;

.3. Kullanıcı hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

3.2.4. Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle Mekanguru hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

3.2.5. KULLANICI'nınMekanguru hizmetini ve diğer İnternet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak Mekanguru hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

3.2.6. İşbu SÖZLEŞME'ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

3.3. KULLANICI, Mekanguru hizmetinden yararlanması sırasında Mekanguru tarafından uygulanacak interaktif bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklamların verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. KULLANICI, interaktif servisler de dahil olmak üzere Mekanguru üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin Mekanguru'nun bilgisi dahilinde olacağını kabul ve beyan eder.

3.5. KULLANICI, Mekanguru'nun bir parçası olan yazılım ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiç bir şekilde Mekanguru kapsamında sunulan içerikleri kopyalama, indirme, işleme ve çoğaltma gibi Mekanguru'nun, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME'ninMekanguru'nun tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden Mekanguru'e ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Mekanguru, Mekanguru platformunda yer alan hiç bir içerikten ve televizyon kanalları üzerinden yapılan hiç bir işlemden (teleshoping, direct-tv, çekiliş, yarışma v.b. ) sorumlu değildir.

3.7. İşbu SÖZLEŞME'deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI'nınMekanguru hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından Mekanguru hiç bir şekilde sorumlu değildir.

3.8. Mekanguru'dan temin edilen içeriğin izlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

3.9. KULLANICI, Mekanguru'yu bu Sözleşme hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Mekanguru'nun bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Mekanguru'nun üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Mekanguru'nun talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

FİKRİ MÜLKİYET

4.1. Mekanguru'nun ve Mekanguru ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahipleri Mekanguru, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Mekanguru'nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri almış oldukları haklarla sınırlı ve fakat dahil olmak üzere, eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. Mekanguru hizmetinin kullanılması, Mekanguru tarafından KULLANICI'ya sağlanması, KULLANICI'ya Mekanguru'nun hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.KULLANICI, Mekanguru ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Mekanguru'nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

4.2. KULLANICI, Mekanguru Portalini değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu bu sözleşme dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

4.3. KULLANICI, Mekanguru Portalı kapsamındaki veya Mekanguru ile ilgili Mekanguru veya Mekanguru'nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

4.4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, Mekanguru'nun kullanımı sırasında Mekanguru'nun kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Mekanguru'nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Mekanguru'e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

5.1. Mekanguru, (a) Mekanguru ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) Mekanguru'nun KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.Mekanguru, Mekanguru ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

5.2. KULLANICI, Mekanguru ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri kendi ihtiyaçları ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Mekanguru'nun içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup Mekanguru'nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

6.1. Mekanguru'ya giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen e-posta adresi, cep telefonu numarası gibi bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan Mekanguru sorumlu değildir.

6.2. Mekanguru'nun kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Mekanguru Gizlilik Politikası www.mekanguru.com adresindedir.

İPTAL VE İADE

7.1. Mekanguru 'da yapılan ödemelerde, tüketicinin 'Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı' kapsamında 7 iş günü içerisinde yasal iade hakkı bulunmaktadır.

7.2. Mekanguru üzerinden yaratılan etkinlik için yapılan ödeme, etkinlik gününe 30 günden az bir süre kaldıysa, iade yapılmaz.

7.3. İptal ve iade ile ilgili isteklerinizi http://mekanguru.com/iletisim adresinden veya telefon numaralarımızdan bize iletebilirsiniz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri' nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

8.2. Mekanguru, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

8.3. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve Mekanguru tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

9.1. Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz Mekanguru'yu kullanma hakkı, (a) KULLANICI'nın Mekanguru'yu kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) KULLANICI'nınMekanguru ile arasındaki abonelik sözleşmesinin ve/veya ilgili eklerinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile kendiliğinden sona erer.

9.2. Mekanguru, işbu SÖZLEŞME'yi ve KULLANICI'nınMekanguru'yu kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin feshetme hakkını saklı tutar.

9.3. KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, Mekanguru'dan elde ettiği Mekanguru, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME'nin Madde 1.3'e göre okunarak KULLANICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözügeçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. KULLANICI'nın onayını takiben Mekanguru aktive edilerek sunulmaya başlayacaktır.